REGULAMIN

17. edycji Amatorskiej Ligi Spartan Cup
Wiosna 2018

1. CEL TURNIEJU

– Upowszechnianie i popularyzacja amatorskiej gry w piłkę nożna, jako formy spędzania czasu
wolnego mieszkańców Wrocławia i Dolnego Sląska,
– Kształtowanie pozytywnego wizerunku piłki nożnej.

 

2. ORGANIZATOR

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.

3. TERMIN i MIEJSCE

Termin : I edycja – Wiosna 2018 – będzie rozegrana w miesiącach marzec – czerwiec 2018

Miejsce: boisko w Centrum Treningowym Spartan, ul. Krajewskiego 2, tel. 71/348 42 17.

e-mail: recepcja.kr ajewskiego@spartan.wroc.pl ; telefon do koordynatora: 693 581 756.

Mecze ligowe będą rozgrywane w następujące dni :
poniedziałki, środy i piątki w godzinach godzinach 18:00 – 22:00;
wtorki i czwartki w godz. 17:50 – 22.00.
soboty – wybrane w miesiącu w godzinach 15.00- 20.00 . Mecze pucharowe będą rozgrywane
w dni powszednie oraz w soboty w godz. 15.00 – 20.00.

 

4. STADION – MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW:

Boisko ze sztuczna trawą, wypełnione granulatem typu EPDM. Wymiary boiska : 40m x 60m. Bramki: 5m x
2m. Oświetlenie sztuczne – 4 zespoły lamp. Dla każdej drużyny szatnia-przebieralnia z pełnym węzłem
sanitarnym. Ławki dla drużyn i zawodników rezerwowych.
Bezpłatny, niestrzeżony parking.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W lidze Spartan Cup mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji,
urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jaki i grupy nieformalne.

2. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan lub
kierownik drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę do turnieju, odpowiedzialna
jest za zapoznanie zawodników z niniejszym regulaminem i przepisami.

3. Mecze rozgrywane są w następujące dni :
poniedziałki, środy i piątki w godzinach godzinach 18:00 – 22:00;
wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 22.00.
soboty – wybrane w miesiącu w godzinach 15.00- 20.00 . Mecze pucharowe będą rozgrywane
w dni powszednie oraz w soboty w godz. 15.00 – 20.00.

4. Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie
internetowej: www.spartancup.pl najpóźniej 5 dni po zakończeniu zapisów. Termin, godzinę rozpoczęcia
meczu wyznacza organizator.

5. Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza, organizator nie
przewiduje przekładania terminów spotkań. Decydując się na udział w Lidze Spartan Cup zgłoszona
drużyna jest świadoma terminów rozgrywania spotkań.

6. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach
16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna).

7. W Spartan Cup mogą grać zawodnicy, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek OZPN krajowych, tj. III liga i
ligi wyższe w sezonie 2018/2019.

8. Każda drużyna może zgłosić max 20 zawodników.
W bezpośrednim spotkaniu gra 7 zawodników: bramkarz + 6 zawodników w polu.
Minimalna liczba zawodników, aby rozpocząć i kontynuować mecz to 6 zawodników: bramkarz + 5
zawodników w polu.

9. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, można zmienić lub uzupełnić skład do dnia, w
którym będzie rozgrywana max. 3 kolejka ligowa (danego zespołu, który chce dopisać zawodnika). W
wyjątkowych przypadkach, np. kontuzja wykluczająca zawodnika z dalszych gier, poparta odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim, istnieje możliwość dopisania w to miejsce nowego zawodnika – pisemną prośbę
zespołu rozpatruje organizator.
Wyjątek stanowią bramkarze – każdy zespół może dopisać nowego bramkarza w dowolnej chwili
(zawodnik ten nie może grać w polu), pod warunkiem, że kadra drużyny nie przekroczy 20 zawodników.
Nowego bramkarza trzeba zgłosić mailowo na min. 12h przed rozpoczęciem spotkania.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Spartan Cup drużynom lub
zawodnikom bez podania przyczyny.

10. W przypadku zagrania zawodnika nie zgłoszonego do rozgrywek w odpowiednim terminie (tj. do trzeciej
kolejki), po ujawnieniu tego faktu, wynik meczu lub meczów w których grał nieuprawniony zawodnik
(niezgłoszony), zostanie rozstrzygnięty walkowerem na korzyść przeciwnika.

11. Zawodnik może wystąpić w trakcie ligi (dotyczy jednej edycji) tylko w jednym zespole, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy w lidze udział biorą dwie lub więcej drużyn o tej samej nazwie i z tej samej organizacji, ale
grających w różnych grupach ligowych.

12. Drużyny muszą posiadać jednorodne stroje sportowe z numerami na plecach koszulek (minimum
koszulki w jednym kolorze lub jednakowe znaczniki). W przypadku braku numerów (lub powtarzających
się numerów) drużyna ta musi założyć numerowane znaczniki (zapewniane przez organizatora), a kapitan
danej drużyny jest zobowiązany do wpisania numerów znaczników do protokołu meczowego PRZED
rozpoczęciem spotkania. Spotkanie nie może się rozpocząć bez wypełnienia protokołu meczowego, w
przypadku gdy sędzia rozpocznie wcześniej spotkanie, koordynator ma prawo przerwać mecz w dowolnym
momencie spotkania i zwrócić się do kapitana/przedstawiciela drużyny o uzupełnienie protokołu. Jeśli
zawodnicy kapitan/przedstawiciel drużyny odmówi mecz nie będzie kontynuowany, a strona(y), która nie
dopełniła formalności zostanie ukarana walkowerem.
W przypadku kiedy obie drużyny mają podobne kolorystycznie stroje organizator zapewnia znaczniki.
Zakłada je drużyna która w danym dniu pełni rolę gości.

13. Obowiązkiem kapitana jest posiadanie opaski kapitańskiej.

14. Dozwolone obuwie do gry w turnieju to lanki piłkarskie lub tzw. halówki, zakaz grania w butach
– korkach typu wkręty (metalowe, plastikowe).

15. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny (kierownika drużyny, trenera),
który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie
należało: Wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie
o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan
odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.

16. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie
stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie
zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligi
przez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o
treści regulaminu.

17. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w Lidze Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe
są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą
oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie
organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Spartan Cup na stronach internetowych, w
prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi Spartan Cup.

18. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan lub kierownik drużyny)
i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi Spartan Cup, jest traktowane jako akceptacja
otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.

19. Każdy zawodnik biorący udział w lidze Spartan Cup ma obowiązek posiadania na każdym meczu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości
zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej
z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku
stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi
drużyna zostaje ukarana walkowerem.

20. Zawodnicy uczestniczący w lidze Spartan Cup są zobowiązani we własnym zakresie poddać się
badaniom lekarskim stwierdzająca ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i
wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.

21. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.

22. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Spartan Cup drużynom lub
zawodnikom bez podania przyczyny.

23. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub
dyskwalifikacja z ligi. Dotyczy to i zawodników i drużyn. Orzeka to organizator.

 

6. ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w lidze Spartan Cup – XVII edycja, jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia
w formie elektronicznej lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2) oraz dokonanie opłaty
startowej w odpowiedniej wysokości i terminie (patrz pkt. 7 regulaminu) – przelewem na konto, bądź też
gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2.

Brak spełnienia jednocześnie obu warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i
nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej
karty zgłoszenia i listy zawodników, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy
zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w Lidze Spartan Cup (w przypadku
zgłoszeń elektronicznych – skan).

 

Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O
WROCŁAW Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
W tytule wpłaty należy wpisać: udział w lidze Spartan Cup – siedemnasta edycja – /nazwa zespołu/.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, min. przypadków
wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek, lub rozegrania mniejszej liczby spotkań z powodów
niezależnych od organizatora np. wycofania się którejś drużyny z rozgrywek.

W celu otrzymania faktury osoba reprezentująca zespół zgłoszony do rozgrywek zobowiązana jest :
– przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika uprawnienie do
działania w imieniu danego podmiotu przez osobę reprezentującą zespół zgłoszony do rozgrywek
lub przedstawić pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego ma zostać
wystawiona faktura i który zgłasza zespół do rozgrywek.

 

Zasady przydziału do poszczególnych grup ligowych w 17. edycji Spartan Cup :

a. udział w Ekstraklasie w danej edycji mają zespoły, które zajęły miejsca od 1 – 6 w poprzedniej edycji +
zwycięzca spotkania barażowego o Ekstraklasę + zespół z 1. miejsca z I ligi poprzedniej edycji. W
przypadku wycofania (nie zgłoszenia) się jakieś drużyny z poprzedniego sezonu, pierwszeństwo udziału w
Ekstraklasie mają kolejno:
Zespoły, który spadły z Ekstraklasy w poprzednim sezonie, z pierwszeństwem dla zespołu, który zdobył w
lidze więcej punktów. Następnie zespoły z kolejnych miejsc w I lidze z poprzedniej edycji.

b. udział w I lidze w danej edycji: mają zespoły:
– z miejsc 3-7 1. ligi poprzedniego sezonu
– przegrany spotkania barażowego pomiędzy ekstraklasą a 1. ligą
– wygrany spotkania barażowego pomiędzy 1. ligą a 2. ligą
– mistrz 2. ligi
– 8 drużyna ekstraklasy

c. udział w II lidze w danej edycji mają zespoły:
– z miejsce 3-8 2. ligi poprzedniego sezonu
– przegrany spotkania barażowego pomiędzy 1. ligą a 2. ligą
– 8 drużyna 1. ligi

d. Trzecia liga może zostać utworzona z nowych zespołów, a także wybranych zespołów z 2. ligi (po
uzgodnieniu z kapitanami danych drużyn).
Zgłaszając akces do udziału w Spartan Cup, osoba reprezentująca drużynę przyjmuje do wiadomości
warunki jakie oferuje organizator Spartan Cup i nie będzie wnosić do nich zastrzeżeń. Dotyczy to w
szczególności terminarza oraz godzin i dni rozgrywania spotkań.

 

7. OPŁATA ZA UDZIAŁ

Trzy możliwości wpłat za udział :

1 . Płatność w 2 transzach w formie przedpłaty*:
Drużyny z poprzednich sezonów :
– 1000 zł do dnia 28.02 oraz 800 zł do dnia rozegrania drugiego spotkania wg terminarza*.
Drużyny nowe :
– 1000 zł do dnia 28.02 i 900 zł do dnia rozegrania drugiego spotkania wg terminarza.*

* każdy zespół niezależnie od wpisowego musi wpłacić 150zł zwrotnej kaucji (patrz niżej)

 

2. Płatność całościowa + bonusy :
W terminie do 28.02.2018r.
– Drużyny z poprzednich sezonów: 1800 zł – płatne całościowo (+ 150 zł zwrotnej kaucji*)
– Nowe drużyny: 1900 zł – płatne całościowo (+ 150 zł zwrotnej kaucji* )
Specjalne bonusy dla zespołów zgłoszonych w I terminie:
– 2h boiska na treningi, sparingi – z terminem ważności do końca sierpnia 2018
– dla 10 zawodników z zespołu miesięczny karnet na siłownię w WCT3 Spartan – listę osób na ktoych
mają zostać wystawione karnety trzeba przesłać najpóźniej do końca marca na adres mailowy:
spartancup@spartan.wroc.pl. Jedna osoba może otrzymać jeden karnet.

 

3. Płatność całościowa bez bonusów w terminie do 18.03.2018r.
– Drużyny z poprzednich sezonów: 1800 zł – płatne całościowo (+ 150 zł zwrotnej kaucji*)
– Nowe drużyny: 1900 zł – płatne całościowo (150 zł zwrotnej kaucji* )
* Jeżeli drużyna nie uiści drugiej transzy opłaty do dnia rozegrania drugiego spotkania, zostaje
automatycznie skreślona z listy uczestników w 17 edycji Spartan Cup, bez prawa zwrotu wpłaconej I transzy
wg pkt . 6 ( zgłoszenia i opłaty).

 

*Kaucja – kaucja 150zł
Kaucja musi zostać wpłacona w osobnym przelewie na konto
WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702
0416 0990
W tytule wpłaty należy wpisać: KAUCJA Spartan Cup – siedemnasta edycja – /nazwa zespołu/.

Kaucja będzie zwrócona na konto, z którego została wysłana najpóźniej do 11.07.2018r. Kaucja jest w
pełni zwracana zespołom, które nie oddały żadnego meczu walkowerem – każdy walkower w meczach
ligowych kosztuje zespół 50zł i będzie potrącony z kaucji. Kaucja została wprowadzona na wniosek
drużyn uczestniczących w Spartan Cup.

 

Brak wpłaty kaucji jest równoznaczny z niedopełnieniem formalności zgłoszeniowych i zespół może
zostać zawieszony (mecze będą rozstrzygane jako walkower), a po 3 walkowerach zostanie usunięty z ligi.
Uwaga ! Za drużynę grająca w poprzednich edycjach, uważa się drużynę, która posiada min 50 % składu z
poprzedniej edycji występującej w jednej drużynie

 

Dla promujących ligę Spartan Cup – wprowadzających nowe drużyny, przewidujemy dodatkowe bonusy:
dodatkowe dwie godziny treningu od każdego przyprowadzonego zespołu. Warunek: drużyna
wprowadzająca musi podać nazwę nowej drużyny i osobę do kontaktu w tej drużynie.

 

8. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

Spartan Cup Liga:

1. Czas trwania meczu: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy.

2. Drużyny 7 -osobowe (bramkarz + 6 zawodników w polu).
Aby spotkanie mogło być rozegrane, wymagane jest min. 6 zawodników: (bramkarz + 5 zawodników
w polu).

3. System każdy z każdym lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

4. Liga zostanie podzielona na trzy lub cztery ligi:
a. Ekstraklasę – max liczba zespołów to 8,
b. I ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na
dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 2. ligi, 1.
liga będzie 8 zespołowa
c. II ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na
dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 3. ligi, 2.
liga będzie 8 zespołowa
d. III ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na
dwie grupy, i dwie fazy rozrywek)

5. System rozgrywek:
Ekstraklasa – każdy z każdym, mecze i rewanż (w sumie 14 meczy ligowych w sezonie)
I liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
II liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
III liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

6. O kolejności w tabeli decydują:
a. większą liczba zdobytych punktów
b. wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn „mała tabela”
uwzględniająca wynik bezpośrednich spotkań)
c. lepszy bilans bramkowy
d. większa liczba zdobytych bramek
e. losowanie

7. W zależności od wyniku meczu drużyny otrzymują:
a. drużyna zwyciężająca – 3 punkty,
b. drużyna przegrywająca – 0 punktów,
c. w przypadku remisu, obie drużyny – 1 punkt.

8. Spadek z Ekstraklasy:
Bezpośrednio: zespół z miejsca 8.
Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca I ligi.

9. Awans do Ekstraklasy:
Bezpośrednio: zespół z 1 miejsca z I ligi.
Pośrednio: zespół z 2 miejsca I ligi, po barażu z drużyną z 7. miejsca z Ekstraklasy.

10. Awans do I ligi:
Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z II. ligi
Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

11. Spadek z I ligi:
Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 1. ligi
Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

12. Awans do II ligi:
Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z III. ligi
Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

13. Spadek z II ligi:
Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 2. ligi
Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

14. Termin oraz godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.
Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie
internetowej www.spartancup.pl na 5 dni po zakończeniu zapisów.

15. Drużyny zobowiązane są rozpoczynać spotkania punktualnie. W przypadku nie pojawienia się jednej z
drużyn o czasie (lub brak wymaganej liczby zawodników), czas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania
wynosi 10 minut (od godziny wyznaczonej w terminarzu na stronie www.spartancup.pl) Jeśli po upływie
tego czasu mecz się nie rozpocznie, drużynie obecnej (z kompletem zawodników) przyznawane jest
zwycięstwo walkowerem.

16. Drużyna, która nie stawi się na wyznaczone spotkanie lub nie będzie miała wymaganej liczby
zawodników, oddaje mecz walkowerem. Odpisuje się jej „-1” pkt. i stosunek bramkowy 0:3. Każdy
walkower kosztuje drużynę 50zł i opłata ta jest pobierana z kaucji, która jest pobierana na początku sezonu.
Drużyny, które nie oddadzą żadnego meczu walkowerem dostają po sezonie pełen zwrot kaucji.

17. W przypadku niestawienia się obu drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym terminie, mecz jest
weryfikowany jako obustronna przegrana – walkower. Drużynom odpisuje się „-1” punkt w tabeli, w
stosunku bramkowym 0:3 dla każdej drużyny.

18. Mecze prowadzone są prze jednego sędziego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

19. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu
o przepisy gry w PZPN i Spartan Cup.

20. Wszystkie zespoły zapisane do XVII edycji amatorskiej ligi Spartan Cup mają zagwarantowany udział w
1. rundzie Pucharu, który jest osobną formą rozgrywek.

 

9. NAGRODY

Ekstraklasa:
1 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy
2 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy
3 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy

 

I liga:
1 m. – Puchar + awans do Ekstraklasy
2 m. – Puchar + mecz barażowy
3 m. – Puchar

 

II liga:
1 m. – Puchar + awans do Ekstraklasy
2 m. – Puchar + mecz barażowy
3 m. – Puchar

 

SPARTAN CUP – Wiosna 2018 Amatorska Liga Piłki Nożnej

Najlepsi zawodnicy:

Ekstraklasa:
Najlepszy bramkarz – Puchar + nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik – Puchar + nagroda rzeczowa
Najlepszy strzelec – Puchar + nagroda rzeczowa

 

I, II, III liga:
Najlepszy bramkarz – Puchar
Najlepszy zawodnik – Puchar
Najlepszy strzelec – Puchar

 

Przewidziane są również upominki od partnerów ligi dla najlepszego zawodnika danego tygodnia
rozgrywek.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są
integralną częścią niniejszego regulaminu.

2. Mecze będą odbywały się bez względu na pogodę (w wyjątkowych przypadkach – np. burza z
wyładowaniami atmosferycznymi lub opady śniegu – mecz może zostać przerwany lub odwołany).

3. Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą
korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w Lidze Spartan Cup.

4. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Klucze do szatni otrzymują kapitanowie lub upoważnieni
przedstawiciele drużyny na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania.

5. Zawodnicy po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut. Kapitanowie drużyn lub
ich przedstawiciele są zobowiązani zdać klucze do szatni, po ww. czasie, organizatorowi.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt
zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.

7. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach
zmianowych. Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.

8. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.

9. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe z atestem FIFA.

10. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz,
plastry, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.

11. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnionego zawodnika
drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem.

12. Zawodnicy spóźnieni, mogą uczestniczyć w meczu od momentu wpisania ich do protokołu
meczowego.

13. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie
mogą i nie będą dopuszczani do gry.

14. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada jej kierownictwo. W przypadku
zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć
spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.

15. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie
do użytku drużyny.

16. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest
rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.

17. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku
powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.

18. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.).
Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.

19. Jeśli piłka zostanie wykopnięta poza teren Centrum, zawodnik rezerwowy drużyny, która to uczyniła
zobowiązany jest udać się po nią. W przypadku braku zawodnika z rezerwy, proszony jest o to
zawodnik z zespołu przeciwnego .

20. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i
szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.

21. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich
partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.

22. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie
Ligi Spartan Cup. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.

23. Zgłoszenie się do rozgrywek w Spartan Cup jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego
regulaminu.

24. Amatorska Liga Spartan Cup jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych
i stosownym bezpieczeństwie.

25. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.